Skip to main content

طراحی لوگوی حروفی

لوگوی حروفی HBOطراحی لوگوی حروفیلوگوی حروفی

 

 

 آیا متوجه الگو IBM ،CNN ،HP ،HBO و ... شدید؟


 

اینها حروف آغازی نام تعدادی از تجارت های معروف با نامی نسبتا طولانی هستند. هریک از این تجارت ها برای رسیدن به اهداف شناسایی برند خودشان به جای استفاده از 2 یا 3 کلمه به استفاده از این حروف روی آورده اند.


 

لوگوی حروفی مبتنی بر تایپوگرافی است که از چند حرف معمولا حروف آغازی نام یک شرکت تشکیل شده است. لوگوی حروفی تعریفی از سادگی است.


 

 درصورتیکه شرکت ها یک نام طولانی داشته باشند، لوگوهای حروفی تنها از طریق استفاده از چند حرف میتوانند برند آن شرکت را ساده تر کنند. برای مثال گفتن و به خاطر سپردن ناسا آسان است یا سازمان ملی هوانوردی و فضایی؟


 

از آنجایی که تمرکز بر روی حروف آغازی است، فونتی که انتخاب میکنید بسیار حائز اهمیت است تا این اطمینان حاصل گردد که لوگوی شما تنها درباره موضوعی از آنچه که شرکتتان انجام میدهد نیست بلکه هنگام چاپ در کارت های تجاری نیز خوانا و قابل فهم است.