هوشمندسازی سازمان ها

توسعه نرم افزارهای مالی و سازمانی

شرکت دانش بنیان گیتی افروز به سازمان ها و شرکت ها کمک می نماید تا از طریق تحول دیجیتال، فرآیندهای مالی و سازمانی را ارتقا ببخشند. تیم تخصصی این شرکت، به پیاده سازی راهکارهای مالی و سازمانی سفارشی می پردازد که قابلیت بهبود اثربخشی فرآیندها، به حداقل رساندن تلاش نیروی انسانی، بهینه سازی مصرف منابع و همچنین، تسریع گردش کار را دارا باشد.

سیستم های تصمیم یار

تصمیم گیری داده محور

نرم افزار مدیریت فروش

برنامه ریزی و مدیریت فرآیند فروش

نرم افزار مدیریت ریسک

شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی ریسک

داشبورد مدیریتی

داشبورد مدیریتی هوشمند

نرم افزار مدیریت منابع انسانی

اتوماسیون جامع منابع انسانی

نرم افزار ارزیابی ۳۶۰ درجه

بررسی و ارزیابی عملکرد کارکنان

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

مدیریت و ارزیابی موثر عملکرد پرسنل

سامانه فرم ساز و گزارش ساز

ایجاد و مدیریت انواع فرم ها

سامانه فرآیند ساز آنلاین

بهینه سازی و اتوماسیون فرآیندهای اداری

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان

سامانه CRM آنلاین

نرم افزار مدیریت تیم محتوا

یکپارچه سازی فرآیندهای محتوایی

نرم افزار مدیریت دورکاری

مدیریت جامع پروژه ها