استانداردهای ایزو

نرم افزارهای مبتنی بر استاندارد

شرکت دانش بنیان گیتی افروز در راستای تسهیل پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و فرایند سازی مبتنی بر کلیه اصول، الزامات و فرآیندهای استانداردهای ایزو به توسعه نرم افزارهای استاندارد جامع با امکان سفارشی سازی پرداخته و مزیت های فراوانی عاید سازمان ها در صنایع مختلف می نماید.

نرم افزار پرمیت

مدیریت صدور مجوزهای امنیتی و انجام کار

نرم افزار جامع ۱۵۱۸۹

مدیریت آزمایشگاه های پزشکی و تشخیص طبی مبتنی استاندارد ۱۵۱۸۹ ویرایش ۲۰۱۵

نرم افزار جامع ۱۷۰۲۵

مدیریت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷

نرم افزار HSEEQ

نرم افزار مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست، انرژی و کیفیت

نرم افزار HSE

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست