توسعه نرم افزارهای بهداشت و سلامت

نرم افزارهای پزشکی و بهداشتی

شرکت دانش بنیان گیتی افروز در راستای ارتقا سطح سلامت و بهداشت در کشور و منطقه و فرایند سازی مبتنی بر کلیه اصول، الزامات و فرآیندهای استاندارد درمانی و بهداشتی جهانی به توسعه نرم افزارهای بهداشت و سلامت جامع با امکان سفارشی سازی پرداخته و مزیت های فراوانی عاید نظام درمانی و آموزش پزشکی کشور می نماید.

نرم افزار EMR

سامانه یکپارچه پرونده سلامت الکترونیک پزشکی

نرم افزار EHR

نرم افزار جامع پرونده الکترونیک سلامت بیمار