شرکت های زیرمجموعه

شرکت دانش بنیان گیتی افروز شامل چندین شرکت زیرمجموعه در راستای گسترش فعالیت های خود میباشد که اسامی آنها به شرح زیر است :

• شرکت دانش بنیان گیتی افروز

• هولدینگ بین المللی ITREND 

•  انتشارات گیتی افروز

• کانون تبلیغاتی گیتی افروز

• موسسه فرهنگی و دیجیتالی گیتی افروز

• آکادمی آموزشی گیتی افروز

• مجموعه اسمارت اینوست منت