Skip to main content

designing business model

هر پروژه طراحی مدل کسب و کار چالش ها، موانع و عوامل کلیدی موفقیت و فرایند طراحی خاص خود را دارد. هر سازمان نقطه شروع متفاوتی دارد و مسئله اصلی در طراحی مدل کسب و کار را در بافت سازمانی خاص خود و با توجه به اهدافش مطرح میکند. ممکن است برخی سازمان ها نسبت به شرایط بحرانی واکنش نشان دهند، برخی در مرحله رشد و برخی در جستجوی پتانسیل های جدید رشد باشند و حتی ممکن است برخی نیز در حال برنامه ریزی برای ورود  محصول یا فناوری جدید به بازار باشند.
فرایندی در طراحی مدل کسب و کار مد نظر ما است، ارائه دهنده نقطه شروعیست که تقریبا تمام سازمان ها با هر رویکرد سازمانی که دارند میتوانند انرا را اجرا و پیاده سازی نمایند. این فرایند 5 مرحله دارد: آماده سازی، شناخت، طراحی، پیاده سازی و مدیریت. خاستگاه نوآوری در مدل کسب و کار یکی از این اهداف است:

نوآوری در طراحی مدل کسب و کار

1- پاسخگویی به نیازهای موجود و براورده نشده بازار
2- ورود فن آوری ها، محصولات یا خدمات جدید به بازار
3- بهبود، جهش یا ایجاد تحول در بازار موجود با یک مدل کسب و کار بهتر
4- ایجاد یک بازار کاملا جدید

در سازمان های با قدمت زیاد، تلاش های نوآوری در طراحی مدل کسب و کار عموما بازتابی از مدل و ساختار سازمانی موجود هستند. محرک این تلاش ها، یکی از این چهار مورد است:

1- وقوع بحران در مدل کسب و کار موجود یا در شرف نابودی قرارگرفتن سازمان
2- تعدیل، بهبود یا دفاع از مدل موجود به منظور تطبیق با محیط در حال تغییر
3- ورود فن اوری ها، محصولات یا خدمات جدید به بازار
4- آماده شدن برای آینده با کاوش و آزمودن مدل های کسب و کار جدید

شروع نوآوری و طراحی مدل کسب و کار

برآورده کردن نیاز بازار: پاسخ دادن به نیاز برآورده نشده بازار
ارائه به بازار: ارائه فناوری، محصول یا خدمت جدید به بازار یا بهره برداری از سرمایه های معنوی موجود
بهبود بازار: بهبود یا ایجاد جهش در بازار موجو
ایجاد بازار: ایجاد گونه ای کاملا جدید از کسب و کار

چالش ها
– یافتن مدل مناسب
– آزمودن مدل قبل از عرضه در مقیاس اصلی
– همراه سازی فضای بازار برای پذیرفتن مدل جدید
– تطبیق مستمر مدل در پاسخ به بازخوردهای بازار
– مدیریت شرایط عدم قطعیت

Leave a Reply