Skip to main content

۱–استمرار فرایند  یادگیری دانش آموزان در خارج از مدرسه

۲-ایجاد محیطی پویا و جذاب  برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیتهای فردی و جمعی دانش آموزان

۳-افزایش حضور و پشتیبانی و مشارکت والدین و گروههای ذینفع در فرایند یادگیری دانش آموزان

۴-همراه نمودن کادر آموزشی مدارس با روند های نوین آموزشی مبتنی بر نیازمندیهای جامعه دانش بنیان

۵-ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی های مستمر ومتناسب با استعداد و پیشرفت دانش آموزان

۶-فراهم نمودن فضای مشارکت و تعامل دانش آموزان و معلمان در فرایند های آموزشی

۷-ترویج یادگیری تجربی،پژوهش محوری و دانش آموز محوری در فرایند های آموزشی

۸-توسعه مهارتهای ادراکی،کلامی ،اجتماعی،حرفه ای و تخصصی دانش آموزان

۹-تربیت دانش آموزان فاخر برای ورود به میدانهای بین المللی با تکیه بر هویت ایرانی اسلامی

اهداف مدارس هوشمند

ارتباط اهداف کلی با نقش مدارس هوشمند

نقش مدارس هوشمنداهداف کلی

استقرار پور تالهای مدارس و توسعه ی کانال های الکترونیکی بین ذینفعان مدارس:افزایش روابط دوستانه بین مدرسه با سایر نهادها و بخش های فرهنگی ،اجتماعی،اقتصادی و سیاسی،منطقه ای،ملی و جهانی

تولید و توزیع و انتشار دانش مدارس و اشتراک دانش با سایر ارکان جامعه ی دانش بنیان:افزایش تاثیر گذاری نقش مدرسه در فرایند های توسعه جامعه دانش بنیان وهویت ساز پایدار

فراهم نمودن بستر های ذخیره سازی دانش و ایجاد پایگاههای دانشی در مدارستوسعه دانش زمینه ای،ذخیره ی اطلاعاتی و سرمایه ی فرهنگی نیروی انسانی مدرسه در ابعاد گوناگون اعتقادی فرهنگی، علمی،آموزشی،پژوهشی و ……..

توسعه کانال های الکترونیکی بین ارکان مدرسه با محیط بیرونی از جمله اداره، اداره کل ، اولیاء و غیره:افزایش شبکه های ارتباطی،تعاطفی و تعاملاتی بین مدیران و کارکنان مدارس

توانمند سازی دانش آموزان و معلمان و ارتقای مهارتهای آنها با تحول در محیط یاد دهی- یادگیری:توسعه مهارتهای ادراکی، کلامی ، اجتماعی ،حرفه ای تخصصی نیروی انسانی برای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی

توسعه سیستم های یکپارچه ی مدیریت مدرسه و یکپارچه سازی این سیستم ها در سطح اداراتبهبودفرایند های گردش و کاربرد اطلاعات با عنایت به اتخاذ رویکرد جامعه دانش بنیان برای ارتقای جایگاه و منزلت مدرسه

Leave a Reply