Skip to main content
مقالات

نمونه مدل کسب و کار | مدل کسب و کار | نمونه های مدل کسب و کار

By دسامبر 7, 2020مارس 10th, 2021No Comments

نمونه مدل کسب و کار چیست؟

نمونه سازی ابزاری قوی برای توسعه مدل های کسب و کار جدید و نوآور است. نمونه سازی در مدل کسب و کار مشابه تفکر تصویری، مفاهیم مجرد و انتزاعی را ملموس ساخته و بررسی ایده های جدید را تسهیل میکند. این تکنیک ریشه در علوم طراحی و مهندسی دارد و به طور گسترده در طراحی محصول، معماری و طراحی تعاملی به کار برده میشود. طراحی نمونه مدل کسب و کار به دلیل ماهیت غیرملموس استراتژی و رفتار سازمانی، کمتر متداول است. در حالیکه نمونه سازی برای مدت های طولانی نقش عمده ای در محل تلاقی کسب و کار و طراحی، مثلا در طراحی محصولات داشته است.  در سال های اخیر در حیطه هایی مانند طراحی فرایندها، طراحی خدمات و حتی طراحی سازمان و استراتژی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله نشان میدهیم که چگونه این تکنیک میتواند نقش مهمی در طراحی مدل کسب و کار داشته باشد.

نمونه مدل کسب و کار

نمونه مدل کسب و کار میتواند در قالب طرحی ساده و مفهومی برآمده از تفکر دقیق که به وسیله تابلوی طراحی مدل کسب و کار تشریح گردیده یا یک صفحه گسترده که عملکرد مالی کسب و کار جدید را شبیه سازی میکند، ارائه شود. درک این نکته ضروری است که نمونه مدل کسب و کار لزوما تصویری تقریبی از مدل کسب و کار واقعی نیست. در واقع نمونه مدل کسب و کار ابزاری فکری است که به ما در بررسی مسیرهای مختلف ممکن در پیشبرد مدل کسب و کار یاری میرساند. اگر ما بخشی جدید به مشتریان اضافه کنیم، چه اتفاقی برای مدل می افتد؟ اگر ما چیزی را به صورت رایگان ارائه دهیم و جریان درآمدی ان را با جریانی نوآورتر جایگزین کنیم چه اتفاقی می افتد؟ ساخت و اصلاح یک نمونه مدل کسب و کار ما را مجبور میسازد که به گونه ای مسائل مربوط به ساختار، ارتباطات و منطق را مورد بررسی قرار دهیم که در حالت گفتگو و تفکر صرف، امکان پذیر نیست. برای درک صحیحی از مزایا و معایب گزینه های مختلف و جهت ارتقای سطح بررسی ها، باید چندین نمونه از مدل کسب و کار خود را با سطوح مختلفی از بهبود تهیه کنیم. بررسی نمونه ها، ایده هایی به مراتب بهتر از ایده های حاصل از گفتگو ایجاد میکنند. نمونه مدل کسب و کار تحریک کننده فکر بوده و بنابراین به ما در حرکت دادن جریان فکری یاری میرسانند. تنها پس از یک بررسی عمیق است که میتوانیم به گونه ای اثربخش نمونه ای را انتخاب کرده و پس از بهبود و تکمیل طراحی آن را اجرا کنیم.

business model

تصور اکثر ما از نمونه مدل کسب و کار چیزی است که نیاز به بهبود دارد. در حرفه طراحی، نمونه ها نقش مهمی در پیاده سازی مقدماتی، مصور سازی و آزمایش ایفا میکنند. اما آنها نقش بسیار مهم تری نیز دارند: ابزاری برای بررسی عمیق. در این مورد نقش نمونه مدل کسب و کار پشتیبانی فکر برای کاوش گزینه های جدید است. نمونه ها به ما کمک میکنند تا درک بهتری از گزینه های ممکن پیدا کنیم.
این نوع نگرش طراحی میتواند در نوآوری در مدل کسب و کار نیز به کار رود. با ساخت نمونه مدل کسب و کار میتوانیم جنبه های مشخصی از ایده را مورد بررسی قرار دهیم: برای مثال جریان های درآمدی نوآورانه. افراد در حین ساخت نمونه مدل کسب و کار و بحث در مورد آن، مطالبی در مورد اجزای تشکیل دهنده آن می اموزند. همانطور که اشاره شد نمونه های مدل کسب و کار از لحاظ مقیاس و سطح بهبود با یکدیگر تفاوت دارند. پیش از انکه موقعیت کسب و کار را از مجرای یک مدل توسه دهیم باید درمورد چندین گزینه مدل کسب و کار مقدماتی فکر کنیم. روح موجود در این بررسی عمیق نگرش طراحی نام دارد. ویژگی های نگرش طراحی شامل این موارد است: تمایل به کاوش ایده های خام، رد کردن سریع آنها، بررسی گزینه های مختلف پیش از گزینش جهت بهبود و پذیرش عدم قطعیت تا زمانی که مسیر طراحی تکمیل شود. این موارد به طور ذاتی در افراد درگیر در کسب و کار وجود ندارد ولی از الزامات خلق مدل های کسب و کار جدید است.

Leave a Reply