Skip to main content
مقالات

نقش کارآفرینان در جامعه

By دسامبر 7, 2020مارس 10th, 2021No Comments

entrepreneurship roles

نقش کارآفرینان در جامعه شامل سه نقش غالب تغییر اقتصادی، تغییر اجتماعی، تغییر فن آوری میگردد که  “نقش های رفتاری” نامیده میشوند. علاوه بر ویژگی های بارز یک کارآفرین موفق در انواع مختلف کارآفرینی، کارآفرینان برای انجام موثر کار خود و راه اندازی یک کسب و کار موفق باید نقش های خاصی را انجام دهند. در واقع نقش کارآفرینان همان نقش های اساسی مدیریتی هستند که به جزئیات در ادامه ذکر شده است.

نقش کارآفرینان:

نقش رئیس: کارآفرین باید در سازمان خود “رئیس” بوده و وظایف تشریفاتی مختلف مانند نمایندگی سازمان در رویدادهای رسمس وغیررسمی و یا حتی سخنگوی عمومی در یک مصاحبه مطبوعاتی را به جای آورد.
نقش رهبر: کارآفرین باید به عنوان یک رهبر عمل کند، چراکه امکان دارد افراد با دیدگاه ها و رویکردهای مخالف را برای همکاری با یکدیگر به عنوان یک تیم گردهم آورد. بنابراین باید در مهارت های رهبری و مدیریت افراد خبره باشد. لازم است که یک کارآفرین در صورت لزوم منابع خود را با استخدام، اخراج، آموزش وانگیزه دهی افراد رهبری نماید.
نقش رابط: یک کارآفرین باید عامل رابط برای سازمان خود باشد. او باید منبع رابط با جهان خارج و مراکز کسب وکار بوده و همیشه به دنبال فرصتی برای کار با سایر سازمان های بزرگ باشد.
نقش نظارتی: کارآفرین به عنوان یک مرجع نظارتی عمل میکند. او به طور مداوم محیط داخلی و خارجی کسب و کار را تحت نظارت دارد.
نقش گیرنده و ارائه دهنده اطلاعات: کارآفرین باید به عنوان نماینده سازمان عمل کرده و انتقال داخلی وخارجی اطلاعات سازمان را انجام دهد.
نقش سخنگو: کارآفرین باید به عنوان سخنگوی کسب وکار خود عمل کرده و انتقال داخلی و خارجی اطلاعات سازمان را انجام دهد. او باید منبع دانش در مورد شرکت خود برای همکاران و سرمایه گذاران بالقوه باشد.
نقش کارآفرین: این نقش اساسی کارآفرین است. او ایده های جدید برای سازمان ها ارائه داده، این ایده ها را به کارکنان و دوستان مطرح کرده و سپس خطر هر اجرای ناموفقی را میپذیرد.
کنترل اختلال: کارآفرین باید به عنوان میانجی وارد عمل شده و افراد با افکار مخالف را گردهم آورده و برای کار با یکدیگر به آنها انگیزه بدهد. او باید تمام تضادها و اختلافات را حل کرده و افراد را به سمت تمرکز بر روی هدف هدایت کند.
نقش مذاکره کننده: کارآفرین باید به نمایندگی از سازمان هم به صورت داخلی با کارکنان و همچنین با همکاران و سرمایه گذاران خارجی مذاکره نماید. در یک چنین فرصت هایی کارآفرینان باید بر روی یک مذاکره برد- برد تمرکز نمایند.

سایر نقش های یک کارآفرین

علاوه بر موارد ذکر شده، نقش کارآفرینان دیگری نیز وجود دارد که انتظار میرود فرد در وظایف کارآفرینی خود به جا آرود. این نقش ها به سه دسته نقش های اجتماعی، نقش های اقتصادی و نقش های فن آوری تقسیم میشوند.

نقش های اجتماعی کارآفرینان

 •  ایجاد فرصت برای کارآفرینی
 • ایجاد شغل یا فرصت های شغلی در جامعه
 • فعالیت در خدمات رفاه اجتماعی از بازتوزیع درامد ثروت
 • تبدیل یک فرایند استاندارد کاری به یک روش مدرن تر

نقش های اقتصادی کارآفرینان

 • عهده داری خطر شکست در کسب وکار
 •  استفاده صحیح درآمد سازمان
 •  استفاده از منابع انسانی به شیوه ای مقرون به صرفه
 •  ارائه کانال های رشد بیشتر اقتصادی در سازمان

نقش های فن آوری کارآفرینان

 •  تغییر تکنولوژی های سنتی به سیستم مدرن
 •  تطبیق فناوری بهبود یافته با محیط کسب وکار
 • استفاده از فناوریه ای موجود در فرایند تولید
 •  توسعه بهره وری و شایستگی در نیروی کار از طریق فناوری

Leave a Reply