Skip to main content

business model

فرآیند طراحی مدل کسب و کار پنج مرحله دارد: آماده سازی، شناخت، طراحی، پیاده سازی و مدیریت. برخی از این مراحل به ویژه مراحل شناخت و طراحی باید به موازات هم پیش بروند. نمونه سازی از مدل کسب و کار ممکن است سریعا در مرحله شناخت و در قالب طراحی مقدماتی ایده های مدل کسب و کار آغاز شود. به طور مشابه نمونه سازی در طول مرحله طراحی ممکن است منجر به خلق ایده های جدیدی شود که نیاز به تحقیق بیشتر و یا بازنگری مرحله شناخت دارد. مرحله آخر یعنی مدیریت درباره مدیریت مستمر مدل یا مدل های کسب و کار است. در شرایط کنونی بهترین حالت این است که فرض شود بیشتر مدل های کسب و کار و حتی مدل های موفق عمر کوتاهی دارند. با توجه به سرمایه گذاری قابل توجهی که سازمان برای تولید یک مدل کسب و کار انجام میدهد، منطقی است که تلاش شود طول عمر مدل با تکامل و مدیریت مستمر افزایش یابد، تا جایی که دیگر واقعا نیاز به بازنگری کامل وجود داشته باشد. مدیریت تکامل مدل تعیین کننده این موضوع است که کدام اجزا هنوز مناسب بوده و کدام یک منقضی شده اند. باید برای هر مرحله از فرآیند طراحی مدل کسب و کار باید هدف، تمرکز و اینکه چه بخشی از محتوای خلق مدل کسب و کار پشتیبانی کننده آن مرحله می باشد مشخص گردد.

business model

فرآیند طراحی مدل کسب و کار

آماده سازی

برای طراحی یک مدل کسب و کار موفق آماده شوید. تمام عناصر لازم برای طراحی مدل کسب و کاری موفق را بسیج کنید. درباره نیاز به مدل کسب و کار جدید آگاهی ایجاد کنید. محرک ها و انگیزه های اجرای پروژه را توضیح داده و زبانی مشترک برای توصیف، طراحی، تحلیل و بحث در مورد مدل های کسب و کار به وجود آورید.

شناخت

در خصوص عناصری که در فرآیند طراحی مدل کسب و کار مورد نیاز است تحقیق و تحلیل انجام دهید. به همراه تیم طراحی مدل کسب و کار در دانش های مرتبط تامل کنید: مشتریان، فناوری و محیط. به جمع آوری اطلاعات بپردازید. با متخصصان مصاحبه کنید. مشتریان بالقوه را مورد مطالعه قرار داده و به شناسایی نیازهاو مشکلات بپردازید.

طراحی

گزینه های مناسب مدل کسب و کار را خلق و بهترین را انتخاب کنید. اطلاعات و ایده های جمع آوری شده از مرحله قبل را به نمونه های مدل کسب و کاری تبدیل کنید که قابل کاوش و آزمودن باشند. بعد از واکاوی مفصل در مورد مدل کسب و کار، رضایت بخش ترین طرح مدل کسب و کار را انتخاب کنید.

پیاده سازی

نمونه مدل کسب و کار را در عمل پیاده سازی کنید. طرح مدل کسب و کار منتخب را پیاده سازی نمایید.

مدیریت

مدل کسب و کار را در پاسخ به واکنش های بازار تغییر و تطبیق دهید. ساختارهای مدیریتی ایجاد کنید تا بتوانید به طور مداوم بر مدل کسب و کار خود نظارت داشته، آنرا را ارزیابی نموده و سازگار یا متحول نمایید.

Leave a Reply