Skip to main content

در ادامه مباحث شهر هوشمند، کلان شهرها به عنوان بزرگترین قطب جاذب جمعیت در کشور و همچنین با توجه نقش فرا ملی آن ها از جایگاه خاصی در بین بکارگیری امکانات شهر هوشمند برخوردار می باشند. تمرکز بالای جمعیت در کلان شهرها باعث شده  که علی¬رغم تمرکز امکانات و خدمات مختلف در آن با انبوهی از مسائل و مشکلات پیچیده از جمله آلودگی، ترافیک و … مواجه باشند. ایده  شهرهوشمند و فضای مجازی می¬تواند برای کاهش مسائل و مشکلات شهری به کمک فضای واقعی بشتابد و در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد مختلف موثر واقع شود.

این مهم بدون فراهم کردن الزامات و زمینه¬ سازی لازم برای استقرار شهر هوشمند از یک طرف می تواند نقش منفی برای توسعه شهر با توجه به پیوستگی جهانی شهرها و از دست رفتن فرصتهای جهانی و فراملی و باز تولید ناموفق آن داشته باشد. از طرف دیگر اگر به شیوه صحیح و کارآمد اجرا نشود علاوه بر وابستگی به فناوری ممکن است بخش¬هایی از جمعیت را که قادر به انطباق با این شیوه جدید حیات شهری نیستند به حاشیه براند و توانایی آن¬ها را برای رفع نیازهای¬شان در درون شهر با مشکل مواجه کند و در حقیقت یک نوع قطب¬گرایی اجتماعی و شکاف دیجیتال را بوجود بیاورد.
هدف اصلی پیاده سازی شهر هوشمند از نظری مفهومی، ابعاد و عناصر واجزای  شهر هوشمند از طریق مطالعه عمیق و ژرف نیازهای شهروندان در این زمینه است و تلاش می شود با تبیین علمی مفهوم و  مشخصه های شهر هوشمند تفاوت آن با دیگر اصطلاحات مشابه  مورد بررسی قرار گرفته و به  ضرورت حرکت کلان شهرها به سمت هوشمندی با توجه به مسائل و مشکلات پیش رو پرداخته شود و الزامات ضرروری در این زمینه ارائه گردد.

ضرورت های پیاده سازی شهر هوشمند:

در توضیح اینکه چرا شهر ها به سمت هوشمندی رفتند یا به عبارتی جریان های اصلی در حرکت شهر ها به سمت هوشمندی کدامند؟ به شرح ذیل می باشد:

1- شهرنشینی شتابان
2- اثرات شهرها بر محیط ­زیست ( نگرانی­های زیست محیطی)
3- بحران­های اقتصادی (انگیزه اقتصادی)
4-تغییرات جمعیت­ شناختی
5- پیشرفت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات
6- سایر عوامل ( مهاجرت مغزها، بوروکراسی،مسائل حمل ونفل،آب وانرژی و…)

Leave a Reply