Skip to main content
مقالات

اجزای مدل کسب و کار

By دسامبر 7, 2020مارس 27th, 2021No Comments

اجزای مدل کسب و کار

نقطه شروع هر بحث، گفتگو، جلسه یا کارگاه آموزشی خوب و مناسب در زمینه نوآوری در مدل کسب و کار باید درکی مشترک از چیستی مدل کسب و کار باشد. ما نیاز به مفهومی از مدل

کسب و کار داریم که هر کسی آن را درک کند و توصیف و بحث را تسهیل نماید. این مفهوم باید ساده، مناسب و به طور ذاتی قابل فهم بوده و در عین حال نباید پیچیدگی های نحوه عملکرد شرکت ها را ببیش از حد ساده نماید. “مدل کسب و کار چیست؟”
مدل کسب و کار را میتوان به بهترین شکل ممکن از طریق نه جزء سازنده تشریح نمود. این اجزای مدل کسب و کار منطق چگونگی کسب درآمد یک شرکت را نشان میدهند. اجزای مدل کسب و کار چهار حیطه اصلی یک کسب و کار را پوشش میدهند: مشتریان، ارزش پیشنهادی، زیرساخت و پایداری مالی. مدل کسب و کار همانند طرحی کلی برای استراتژی عمل میکند تا استراتژی از طریق ساختارها، فرایندها و سیستم های سازمانی پیاده سازی شود. “ارزیابی مدل کسب و کار” خود بخش مهمی از مدل کسب و کار را شکل میدهد. در ادامه اجزای مدل کسب و کار را به طور مختصر مطرح میکنیم. البته هر یک این اجزا به طور جداگانه ای در مقاله مرتبط خود به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. “طراحی مدل کسب و کار”

اجزای مدل کسب و کار

1- بخش های مشتری
هر سازمان به یک یا چند بخش از مشتریان خدمت میکند.

2- ارزش های پیشنهادی
سازمان به دنبال حل مشکلات مشتری و برآوردن نیازهای او از طریق ارزش های پیشنهادی است.

3- کانال ها
ارزش های پیشنهادی از طریق کانال های ارتباطی، توزیع و فروش به مشتریان ارائه میشود.

4- ارتباط با مشتری
با هریک از بخش های مشتریان روابطی ایجاد شده و این روابط حفظ میشوند.

5- جریان های درآمدی
ارزش های پیشنهادی که به گونه ای موفقیت آمیز به مشتریان ارائه میشوند، منجر به جریان های درآمدی میگردند.

6- منابع کلیدی
عبارتند از دارایی های مورد نیاز برای ارائه اجزایی که پیش تر توصیف شدند.

7- فعالیت های کلیدی
عبارتند از فعالیت های مورد نیاز برای ارائه اجزایی که پیش تر توصیف شدند.

8- مشارکت های کلیدی
برخی فعالیت ها برون سپاری میگردند و برخی منابع از خارج از سازمان کسب میشوند.

9- ساختار هزینه
اجزای مدل کسب و کار منجر به ایجاد ساختار هزینه میگردند.

شما میتوانید از طریق لینک زیر به صورت آنلاین مدل کسب و کار خود را طراحی کنید
طراحی آنلاین مدل کسب و کار

Leave a Reply