Skip to main content

رنگ سبز نماد پاک بودن انرژی ای که توربین های بادی تولید می کنند است و دلیل استفاده از قسمت های مثلثی در طرح به خاطر شکل صفحات خورشیدی می باشد.

Leave a Reply