Skip to main content

محاسبات فیزیکی،سایبری،اجتماعی درگیر انبوهی از داده ها،اطلاعات ودانش از دنیای فیزیکی،سایبری و اجتماعی است.

برای ادغام،درک،ارتباط و فراهم کردن یک دانش مناسب و مورد نیاز انسان استفاده از این محاسبات مفید است.محاسبات PCS در سیستم های سایبری و اجتماعی و پیشرفت هایی که هم اکنون در زمینه داده کاوی صورت گرفته نقش مهمی داشته است.

تا کنون راه های قدرتنمدی برای بهره برداری از داده های در دسترس از طریق اینترنت،سنجش اجتماعی و منابع داده باز که روز به روز شاهد رشد آن ها هستیم در اختیار ما قرار گرفته است.این موضوع خاص تنوع اپلیکیشن های PCS را پررنگ تر میکند که از جمله ی آن ها میتوان به آتشنشانی هوشمند،زیر ساخت های هوشمند،خانه های هوشمند و راهنمای کاربر در فرودگاه اشاره کرد.تمامی این اپلیکیشن ها از محاسبات PCS برای جمع آوری داده های مورد نیاز خود و تبدیل آن به دانش استفاده میکنند.

مجله محاسبات اینترنتی(internet computing) در این زمینه میتواند مفید باشد.

مجله محاسبات اینترنتی

Leave a Reply