Skip to main content

مدیریت زمان

مدیریت زمان” فرایند سازماندهی و برنامه ریزی نحوه تقسیم زمان خود بین فعالیت های خاص است. یک مدیریت زمانی خوب شما را قادر خواهد کرد تا دقیق تر کار کنید نه سخت تر. در نتیجه بیشترین کارایی را در کمترین زمان خواهید داشت، حتی اگر زمان اندکی در اختیار داشته و تحت فشار باشید. عدم موفقیت در آن نیز به کارایی و اثربخشی شما آسیب زده و باعث استرس میشود.
همیشه اینگونه به نظر می آید که هیچ گاه در طول روز زمان کافی برای انجام کارهایمان نداریم. ولی چرا برخی افراد در زمان مشابه با ما بهره وری بیشتری دارند؟ پاسخ این سوال ” مدیریت زمان” است.
بالاترین دستاوردها از طریق مدیریت زمان به دست می آیند و با به کاربری تکنیک های این مهارت میتوانید توانایی خودتان را جهت عملکرد و کارایی بهتر بهبود بخشید. یک مدیریت زمان خوب مستلزم تغییر جهت مهم تمرکزتان از  فعالیت ها به سمت نتایج است؛ سپری کردن یک روز با فعالیت های بسیار متعدد اغلب منجر به دستاوردهای اندکی خواهد شد، چراکه توجه و تمرکزتان را میان بسیاری از کارهای مختلف تقسیم میکنید.

تعریف مدیریت زمان

مدیریت زمان” به روش سازمانبندی و برنامه ریزی گفته میشود که طی آن مدت صرف زمان را برای انجام فعالیت های خاص تعیین میکند که مزایای بیشماری را برایتان خواهد داشت:

  • کارایی و بهره وری بیشتر
  •  اعتبار حرفه ای بهتر
  •  استرس کمتر
  •  فرصت های بیشتر برای پیشرفت
  •  فرصت های بهتر جهت دستیابی به اهداف مهم کار و زندگی

عدم موفقیت در مدیریت زمان نیز میتواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد:

  • فرصت های ازدست رفته
  •  جریان کاری بی بازده و ناکارامد
  • کیفیت کاری ضعیف
  •  اعتبار حرفه ای ضعیف
  •  سطوح استرس بالاتر

مدیریت زمان فرایند سازماندهی و برنامه ریزی نحوه تقسیم زمان خود بین فعالیت های خاص است. صرف اندکی زمان برای یادگیری تکنیک ها و مهارت های آن مزایای بی شماری در طول زندگی حرفه ای شما خواهد داشت. با رجوع به مجموعه ای جامع از مطالب و مقاله های ما در موضوع مدیریت بهینه زمان میتوانید زمانتان را بهتر و موثرتر برنامه ریزی و مدیریت نمایید و در زمان خود صرفه جویی کنید.

Leave a Reply