Skip to main content

Leadership

یک تعریف واحد از رهبری دشوار است و برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. رهبران در انجام کارهای صحیح به خود و اطرافیانشان کمک میکنند. در مدل “رهبری تحول گرا” رهبران مسیر حرکت را تعیین کرده و به خود وافرادشان کمک میکنند تا  برای پیشرفت کار صحیح را انجام دهند. برای انجام این کار آنها یک چشم انداز الهام بخش خلق کرده و سپس برای دستیابی به این چشم انداز به افرادشان انگیزه میدهند. به طور مستقیم یا غیر مستقیم رسیدن به اهداف را مدیریت کرده و تیم خود را قدرتمندتر میکنند.
رهبری فرایندی پویا، هیجان انگیز و الهام بخش است . رهبران جهت تعیین مسیر پیش رو باید ازمهارت های رهبری و مدیریتی استفاده نمایند تا افراد خود را در روشی کارامد وموثر به مقصد صحیح موردنظر برسانند.
مدل ” رهبری تحول گرا” نخستین بار توسط جیمز مک گرگور ( James MacGregor Burns ) مطرح شد و سپس توسط برنارد باس ( Bernard Bass ) گسترش یافت. این مدل تفکر نظری و الهامی را مطرح کرده و درباره ایجاد تغییر به جای آن دسته از فرایندهای مدیریتی ست که جهت حفظ و بهبود مداوم عملکرد فعلی طراحی شده اند. در سراسر جهان معنای رهبر برای افراد مختلف و در شرایط مختلف متفاوت است. برای مثال میتواند مرتبط با جامعه، مذهب، سیاست و …باشد. در این مقاله مدل غربی رهبری فردی در محیط کار مورد بحث قرار گرفته است.

تعریفی از رهبری

با توجه به ایده” رهبری تحول گرا”  یک رهبر موثر و کارامد کسی ست که کارهای زیر را به انجام رساند:
1- چشم انداز الهام بخشی از آینده خلق نماید.
2- افراد را انگیزه دهی و تشویق به تعامل با آن چشم انداز نماید.
3- دستیابی به آن چشم انداز را مدیریت کند.
4- تیمی را تشکیل داده و رهبری کند که در رسیدن به آن چشم انداز موثر واقع گردد.

یک رهبر تمام مهارت های لازم برای انجام این کارها را گرد هم می آورد. در مقاله بعدی هر یک از این عناصر را به همراه نقش های یک رهبر کارامد مورد بررسی قرار میدهیم.

Leave a Reply