ارایه خدمات امنیتی

تنها چیزی که یک پروژه ی IT  را با قدرت سرپا نگه می دارد مساله ی امنیت است. برای اطمینان از امنیت همه جانبه در برنامه و لایه های موجود تدابیری در جهت نظارت، تست و ارزیابی مورد نیاز است. آسیب پذیری های امنیتی می تواند باعث آسیب رسانی به برندهای تجاری، نقض نظارتی و دیگر تخلفات امنیتی در شبکه گردد.

پیشنهاد ما تخصصی سازی در جهت دستیابی به سه مورد بالا، مجموعه محوری و نیز کسب اطمینان از امنیت همه جانبه می باشد:

 امنیت عملیاتی (فرآیندها ،سیاست ها و قوانین و مقررات )
• امنیت زیرساخت (سیستم عامل در سطح شبکه)
• امنیت نرم افزاری (امنیت چهارچوب چرخه عمر توسعه)


خدمات امنیتی ارائه شده توسط شرکت به شرح ذیل میباشد:

• حسابرسی منبع کد امنیتی
• نرم افزار تست نفوذ و شناسایی راههای نفوذ
• آموزش نرم افزار امنیت
• برنامه ریزی چرخه حیات نرم افزار توسعه