Skip to main content
لوگو انبارداری راهکار
  • لوگو انبارداری راهکار
توضیحات پروژه

این لوگو با توجه به نام نرم افزار و زمینه فعالیت شرکت که فروش قطعات خودرو می باشد از حرف بزرگ R، قطعه خودرو و بارکد تشکیل شده است.

جزئیات پروژه