Skip to main content
لوگو باشگاه بدنسازی Roguefit
  • لوگو باشگاه بدنسازی Roguefit
توضیحات پروژه

کوسه بدنساز

در این طرح مطابق با خواسته مشتری کوسه ای در حال هالتر زدن است. دلیل استفاده از آن به خاطر سرسخت بودن کوسه می باشد

جزئیات پروژه