گیتی افروز

مشاوره مدیریت فرآیند

توسعه و پیاده سازی نرم افزاری

طراحی، اجرا و پیاده سازی نرم افزارهای لازم در راستای اهداف و مسیر از پیش تعیین شده

آنالیز پایه ای و مدل سازی

مستند سازی فرآیندهای موجود و تعیین و تیین وضعیت مطلوب جهت بهینه سازی فرآیندها

طراحی روش ها و زیر سازی

طراحی و ارائه راهکارهای عملی به منظور اتوماسیون فرآیندها و مشاوره پیاده سازی BPMS

آنالیز و نمایه بندی

آنالیز فرآیند ها و ایجاد شناسنامه فرآیندی برای تعیین نقاط قوت و ضعف، تعیف شاخص ها و تبیین اهداف مربوط به فرآیندها

process-management-consulting

فرآیندهای شفاف، برنامه ریزی درست و اتوماسیون آنها در هر مجموعه ای، فارغ از اندازه و حوزه فعالیت آن، کلید طلایی موفقیت و پیشرفت است. از این رو، برای رشد و شکوفایی یک مجموعه، نیاز است که فرآیندهای اصلی و پایه ای آن آنالیز شده و در راستای اهداف آن بهینه سازی شوند.

شرکت دانش بنیان فناوران گیتی افروز، شرکت تخصصی مدیریت فرآیند، در راستای ارتقا وضعیت مجموعه های شرکتی، اداری، سازمانی و تجاری کوچک و بزرگ در کشور، در کناره دوره های آموزشی و طراحی و توسعه نرم افزارهای BPMS، خدمات مشاوره مدیریت فرآیند به مخاطبان خود ارائه میدهد.

حوزه های خدمات مشاوره مدیریت فرآیند گیتی افروز

بررسی فرآیندها، ابزارها، منابع و نرم افزارها

آنلیز تمامی منابع، ابزارها و نرم افزارهایی دردسترس مجموعه به منظور بهینه سازی و ارتقا آنها

نقش های کاربردی و مسئولیتی

تعریف نقش های موجود و جایگاه آنها در فرآیندها و بررسی عملکرد و جایگاه آنها

بررسی پیچیدگی ها و وابستگی ها

آنالیز و بررسی فرآیندها، و رائه شناسنامه ی کامل فرآیند های موجود جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف

اندازه گیری عملکرد

بررسی و اندازه گیری عملکرد و میزان موثر بودن فرآیندها به منظور بهینه سازی آنها

فرآیندهای نظارتی

بررسی فرآیندهای جاری مجموعه و مشاوره در زمینه فرآیند ها و نقش های نظارتی و حاکمیتی

process-management-consulting

خدمات گیمیفای گیتی افروز

  • مشاوره مدیریت فرآیند با رویکرد تجاری
  • تحلیل ساختاری جهت ارائه راهکارهای عملی
  • پشتیبانی جامع و مستمر جبه منظور بهبود فرآیندها
  • توسعه برنامه انتقال هدفمند
  • ارائه سیستم های مرتبط مانند انواع سیستم های BPM،PMS و سیستم های پشتیبان تصمیم گیری
  • مشاوره تخصصی جهت کاهش تمامی ریسک های محتمل