Skip to main content
on 17 Mar 2019 11:54 AM

در مراسم افتتاح نقشه شهری ارومیه، از ضرورت های وجودچنین بستر هوشمندی برای جامعه امروز بحث و تبادل نظر گردید زیرا  با توجه به تو

on 17 Mar 2019 10:55 AM

از ابتدای پیدایش مفهوم  هوشمند سازی و شهر هوشمند، همواره تعاریف متعدد و متنوعی در این معقوله منتشر گردیده و ما در این بخش قصد د