بازاریابی

 

 4 نقشی که هرسازمان بازاریابی نیاز دارد

ظهور علم اطلاعات و گسترش کانال های جدید رسانه ای برخی از شغل های سنتی بازاریابی را اساسا تغییر داه است و درعین حال شغل های جدیدی را ایجاد کرده است. در حالت کلی تمام این تغییرات بخشی از تکامل بازاریابی نه صرفا فقط به عنوان یک هنر بلکه به عنوان ترکیبی از هنر و علم هستند. امروزه تمام بازاریابان به مهخارت های پایه در داده و تجزیه تحلیل نیاز دارند. امروزه بازاریابان باید راتر از معیارها رفته و در تمام رده های مهارت های انالیزی به صورت حرفه ای عمل نمایند. از قبیل: دانش اصول مدیریت داده ها و استراتژی های تحلیلی، درک صحیحی از نقش کیفیت داده ها،اهمیت اداره داده ها و ارزشداده ها در شاخه های بازاریابی. همچنین باید درک متفاوتی از کانالهای دیجیتال موجود وکانالهای درحال پیدایش داشته باشند. تیم های بازریابی امروزی باید 4 نقش را پوشش دهند: بازاریابی محتوا، بازاریابی دیجیتال، علم بازاریای و تجربه مشتری.


بازاریابی محتوا

محتوا به یک جزء بسیار مهم از رویکرد مدرن بازاریابی تبدیل شده است. امروزه هرکاری که ما به عنوان بازاریاب انجام مسدهیم دربردارنده نوعی محتوا است که باید به شکل "کانال مناسب" طراحی شود به این معنی که فرمت، طول و ارتاط آن باید در ان کانال کارساز و ثمربخش باشد. شما نمیتوانید به تنهایی یک ویدیوی دو دقیقه ای را در یک نمایش تبلیغاتی اجرا کنید. به این دلیل است که یک خانواده کاملا جدید ازشغل هایی معرفی کرده ایم که نقششان پرکردن جاهای خالی  و کمک به اطمینان از این است که آن محتوای مرتبطی را که مشتریان خواسنار آن هستند ارائه میدهیم. افرادیکه ما برای بازاریابی محتوا آنها را برگزده ایم درک بسیر بالایی از تمام کانالهلای متفوت دارندف اینکه چگونه این کانال ها عمل میکنند و چگونه یکدیگر را تکمیل مینمایند. باردیگر همکاری و هماهنگی مهارت های پایه هسند. بدون این مهارتها محتوای تکراری یا محتوای بلااستفاده تولید میشود. اکنون بازاریابان محتوای ما از طریق اعمال تجزیه تحلیلها و درک اینکه کدام بخشهای محتوا چه زمانی بهترین کارکرد را داردبه آن موجودی نظارت میکنند. برای مثال زمنیکه یک کمپین شکل میدهیم، عضوی از تیم بازاریابی محتوا با رهبر کمپین همکاری میکند تا یم "حسابرسی محتوا" انجام دهد که در آن محتوای انتخاب میشود که با مشتریانن هدف یک کمپین خاص بهترین تناسب را دارد.


بازاریابی دیجیتال

جهان بازاریابی دیجیتال دربردارنده عملکردهای وب،جستجو، رسانه اجتماعی، پست الکترونیک و تبلیغات دیجیتال و خرید رسانه ای میباشد.با گسترش کانلهای مختلف، بازاریابی دیجیتال رشد و تغییر چشمگیری را در دهه گذشته داشته است. آنچه که ما اموخته ایم این است که فرصت واقعی در همگرایی نهفته است.


علم بازاریابی

نقش تحلیلگر تجسم داده یا دانشمند داده بازاریابی نیز یک نقش جدید است. این نقش متمایز از یک دانشمند داده خالص است. نقشهای متفاوتی تعریف شده اند که همگی تحت عنوان کلی دانشمد داده های بازاریابی قرار میگیرند. یک عنوان توصیفی برای این نقش "هنرمند داده" یا "قصه گوی داده" است. برای مثال شاون اسکیلمن ( Shawn Skillman ) یک تحلیلگر ارشد تجسم داده های بازاریلبی است که در مدل سازی و ذخیره سازی داده ها مهارت دارد. کار او این است که در داده ها نگاه عینی داشته باشد تا ببیند که داده ها چه داستانی را روایت یکنند، بدون تحت تاثیرقرارگرفتن از اینکه تمایل به دیدن چه چیزی ذارد. انشمندان داده های بازاریابی مانند اسکیلمن همچنین قادرند ببینند که زمانیکه ما تغییراتی ایجاد میکنیم چه اتفاقی می افتد. یکی دیگر از عناوین ضشغلی که اخیرا در همین حوزه قرار گرفته است " تحلیلگر تقسیم بندی" است. کسیکه درحالاجرای یک کمپین است میتو اند نزد یک تحلیلگر تقسیم بندی مانند جولی چاک ( Julie Chalk ) امده و از او بخواهد که فهرستی از مخاطبین مورد هدف کمپین را بسازد. برای انجام این کار جولی چاک از "مدل های امتازبندی" استفاده میکند کهئ در آن عوامل کلیدی در پایگاه داده های مخاطبین تجزیه تحلیل شده است و میت.اند یک مخاطب را به یک هدف خوب برای کمپین تبدبل کند. بنابراین جولی چاک قادر به ردابی نایج کمپین بوده و پیشنهاد میدهد که کجاها میتواند به خوبی کارکند. یک چنین توانایی هایی تبدبل به  یک اصل اساسی از تلاش های نوین سازی بازاریابی شده است. قدرت تجزیه تحلیلی رابه ما مدهد  که بهکمک آن سرمایه گذاری های بهتری را در کمپین ها انجام مدهیم و درعین حال جاهایی را که نیاز به تلاش بیشتر است نشان میدهد.

 

تجربه مشتری

امکان دارد برخی ازافراد فکر کنند که بازاریاتبی یک عملکرد "خارج از محدوده" است که در آن ما درحال رسیدن به مشتریان بالقوه هستیم. بازاریابی "داخل محدوده" حوزه ای دیگر در حال تحول در جهان بازاریابی است که مستقیما به مسیر تصمیمگیری مشتری ربط ذارد. حوزه ای که باید با مشتریان در مسیر تصمیم گیریشان تعامل کنیم.هدف ما به کارگیری بازاریاب هایی است که ارزش داده و تجزیه تحلی را در تصمیمگیری درک میکنند. اینکاربه سختی 10 رسال پیش نیست. امروزه بازاریاب های مدرن از یک نقش صرفا خلاق و منطقی به یک نقش تجزه تحلیلی و داده ای تبدیل شده اند.