Skip to main content
کاتالوگ توربین بادی
کاتالوگ توربین بادی
توضیحات پروژه

رنگ سبز نماد پاک بودن انرژی ای که توربین های بادی تولید می کنند است و دلیل استفاده از قسمت های مثلثی در طرح به خاطر شکل صفحات خورشیدی می باشد.

جزئیات پروژه
  • مشتری
  • تاریخ 17 May 2020
  • دسته بندیSubscribe to کاتالوگ