Skip to main content
  • لوگو شرکت آریا سولار
لوگو شرکت آریا سولار

این شرکت در زمینه تولید و فروش صفحات خورشیدی فعالیت دارد. در این طرح با استفاده از شکل خورشید و چرخ دنده که نشان دهنده صنعت می باشد طراحی شده است