Skip to main content
  • لوگو باشگاه بدنسازی Roguefit
لوگو باشگاه بدنسازی Roguefit

کوسه بدنساز

در این طرح مطابق با خواسته مشتری کوسه ای در حال هالتر زدن است. دلیل استفاده از آن به خاطر سرسخت بودن کوسه می باشد