Skip to main content
  • لوگو ارومیه
لوگو ارومیه

طرح این لوگو متشکل از کلمه ارومیه و حرف M در وسط آن از شکل کوه تشکیل شده است. دلیل استفاده از کوه در این طرح بخاطر موقعیت جغرافیایی کوهستانی شهرستان ارومیه می باشد همچنین خود کوه نشانه استقامت است