Skip to main content
  • طراحی لوگوی صنعتی
طراحی لوگوی صنعتی

همواره یکی از ترندهای طراحی لوگوی صنعتی، سادگی و اثربخشی آن است و این روند تا به امروز، همچنان پابرجاست. لوگوی ایران طلا نیز با همین رویکرد و با در نظر گرفتن یکی از مهم ترین فاکتورهای طراحی که خلاقیت است آماده شده است.