Skip to main content
  • تجهیزات صنعتی زارعی
تجهیزات صنعتی زارعی

در طراحی این لوگو با توجه به زمینه های فعالیت شرکت که عمدتا در بحث انواع تایر می باشد از دایره ای که نمایانگر چند نوع تایر با آج های مختلف استفاده شده است