Skip to main content
  • بخش خصوصی حمل و نقل کرمان
لوگو بخش خصوصی حمل و نقل کرمان

لوگو بخش خصوصی حمل و نقل کرمان از ترکیب فلش که نشان دهنده حرکت و لوگو خود شهرداری کرمان تشکیل شده است