Skip to main content
  • شرکت فراز بار
لوگو شرکت حمل و نقل فراز بار

شرکت فراز بار در زمینه حمل و نقل کالا بصورت زمینی فعالیت دارد. لوگو طراحی شده از ترکیب وکتور کامیون و نام شرکت می باشد. فلش های داخل حرف B نشان دهنده نوع فعالیت شرکت است و خط های بالای لوگو سرعت در حمل و نقل را مشخص می کند