بخش های مشتری در مدل کسب و کار

جزء سازنده بخش های مشتری در مدل کسب و کار، گروه های مختلفی از افراد یا سازمان هایی را تعریف می نماید که شرکت قصد دست یابی و خدمت به آنان را دارد.
مشتریان، قلب هر کسب و کاری را تشکیل میدهند. بدون مشتریان (سودآور) هیچ شرکتی نمیتواند در بلند مدت دوام آورد. به منظور برآورده کردن بهتر نیازهای مشتریان، شرکت ممکن است آنان را در بخش های جداگانه بر حسب نیازهای مشترک، رفتارهای مشترک و سایر ویژگی ها گروه بندی کند.