عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

عوامل درونی وبیرونی متعددی بر رفتار خرید مصرف کننده تاثیر میگذارند که به طور کلی میتوان این عوامل را در چهار دسته خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، شخصی و روانی مصرف کننده قرار داد. عوامل فرهنگی دارای بیشترین و عمیق ترین تأثیرات بر رفتار مصرف کننده هستند.

شناخت و مدیریت رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده طی دهه های اخیر یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه محققان بازاریابی بوده است. رفتار مصرف کننده درباره روش خرید مردم و استفاده آنها از کالاها و خدمات است. شناخت رفتار مصرف کننده به کسب و کارها کمک میکند تا در امر فروش، طراحی و توسعه محصولات یا خدمات و هر آنچه که بر مشتریانشان تاثیر میگذارد، کاربردی و سودمند عمل کنند.